Foto
DETAYLI BİLGİ

  Türev Ürünler Satış Atölyesi

Seminerin amacı piyasada bulunan türev ve türevlerle yapılandırılan finansal ürünlerin bilinmesi gereken ürün özelliklerini vurgulamak, risk/getiri karşılaştırmalarına dikkat çekmek ve risk profiline uygun müşterilere satış sürecini kolaylaştırıcı etkenleri örneklerle aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Modelleme ve Değerleme Teknikleri

Seminerin amacı, katılımcılara finansta en yaygın olarak kullanılan değerleme tekniklerini finansal modellemeler yardımıyla etkin bir şekilde kullanma becerisini kazandırmaktır. Eğitimin vurgusu katılımcılara çok sayıda farklı veri seti uygulamalarıyla tecrübe kazandırmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların pratik çözümlerini göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılar için Uygulamalı Finans Matematiği

Seminerin amacı, finansal karar alma ve finansal yönetim konularında kullanılan matematiği öğretmek, finansal problemlerin ve bankacılık ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılmasındaki analitik mantığı aktarmak, risk ve getiri hesaplamaları yapmak ve bu işlemlerde HP ve Excel`in kullanımını göstermektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Sektörel Bazda Erken Uyarı Sinyalleri ve Canlı Risk Takibi

Seminerin amacı, katılımcıların erken uyarı sinyallerinin her sektör ve sektördeki her firma için farklı olduğunu anlamalarını sağlamaktır. Her sektörün faaliyet döngüsü farklı olduğu gibi bu döngüyü bozacak etmenlerde farklıdır. Döngünün bozulması durumunda zamanında harekete geçmek, kredinin tahsilatı için oldukça önemlidir. Katılımcılara her sektörün iç ve dış dinamiklerinin, ürün ve para akışının farklı olduğu dolayısıyla bu akışı bozacak gelişmelerinde sektörel olarak aynı etkiyi yaratmayacağı örneklerle, ürün ve nakit akış grafikleriyle anlatılacaktır. Risk taşıyan katılımcılar, taşıdıkları risklerin sekörel dağılımını yaparak, sektörel bazda firmayı değerlendirirken, kullanacağı kaynaklar, bu kaynaklardan alacakları bilgilerin özellikleri, bu bilgileri nasıl analiz ederek kullanılacakları anlatılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Excel`de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları

Seminerin amacı, katılılımcılara günlük hayatta kullandıkları pek çok finansal formül ve istatistiksel uygulamanın ms excel üzerinde nasıl uygulanabileceğinin aktarılmasıdır. Böylece katılımcıların günlük hayatında önemli yer kaplayan ve uzun zaman alan işlemleri daha verimli şekilde yapmaları sağlanmış olacaktır. Bu uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Seminerde katılımcılara; erken uyarı göstergeleri, erken uyarı göstergelerinin seçilmesi ve etkinliğinin test edilmesi, Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin makro göstergelerin incelenmesi, erken uyarı sistemlerinin risk bazlı yorumlanması ve endeks niteliğindeki erken uyarı göstergeleri anlatılmaktadır. Bütün konular ile ilgili olarak dünyada bu konuda kabul görmüş yaklaşımlar ve bazı önemli kurumların bu konuda yapmış oldukları çalışmalar örneklerle aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Risk Odaklı İç Denetim

Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi ve böylece olası risklerin daha etkin ve hızlı bir biçimde kontrolü "Risk Odaklı İç Denetim" lerle mümkün olmaktadır. Seminer bu yeni denetşm biçiminin daha fazla anlaşılmasını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İç Sistemlerin Koordinasyonu ve Etkinliğinin Arttırılmasında Bir Gösterge: 3`lü Savunma Hattı Modeli

Seminerde, BASEL Komitesi, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), COSO Komitesi, IIA (İç Denetçiler Enstitüsü) ve ACFE (Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği)`nin uygulanması yönünde büyük destek verdiği 3`lü Savunma Hattı`nın en güncel bilgileri, özel tasarımın nasıl yapılması gerektiği, uygulaması örneklerle sistematik olarak aktarılacaktır. Bu bilgiler ışığında bankada yetkili konumda çalışanların kontrol uygulamalarında kullanacakları yeni yöntemlerle farklılık yaratarak banka faaliyetlerine değer katmaları amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İleri Düzey Sabit Getirili Menkul Kıymet Değerleme ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Finansal piyasalarda yaşanan ani ve hızlı değişimler ile özellikle faiz değişimleri karşısında birçok finansal enstrümanların piyasa değerleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilançoların önemli bir bölümünün menkul kıymetler portföyünden oluştuğu düşünüldüğünde, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişi, riskleri ve değerleme konuları daha anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi

Gerek şubede çalışan yöneticiler ve gerekse şubeler ile devamlı temasta bulunan çalışanlarda öncelikle operasyonel risk kavramına ilişkin farkındalık yaratmak ve bu riskin önemi konusunda bilinç yaratmak amaç olarak seçilmiştir. Özellikle şubede çalışan her kademedeki yöneticinin her gün gelişen ve yeni ürünler ile tanışan bankacılık sektöründe risk yönetimindeki değişliklere dair bilgi sahibi olması bir diğer amaç olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yenilenen risk yönetimi modelleri konusunda banka ve müşteri tarafında hangi değişikliklerin ve bu değişikliklerden nasıl etkilenildiği hakkında bilgi edinilmesi bir diğer amaç olarak saptanmıştır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Matematik

Seminerin amacı, finansal yönetimde kullanılan matematiksel yaklaşımların katılımcılara aktarılması ve bu yaklaşımların finansal kararlarda nasıl kullanıldığının incelemesidir. Bu sayede katılımcıların finansal problemlerin çözümüne daha sistematik bir şekilde yaklaşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Piyasaları ve Ekonomiyi Yorumlama Simülasyonu

Seminer, güncel hayatta ekonomide ve piyasalarda gündeme gelen kavram ve terimleri anlamayı kolaylaştıran, gelişmelerin ekonomi ve piyasa dinamikleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi sağlayan, gerçek hayata uygun uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Program, güncel medyada yer alan piyasa ve ekonomi haberlerinin, makro ekonomik göstergeleri ve piyasa dinamiklerini nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Katılımcıların hangi piyasa ve ekonomi gelişme koşulunda, hangi yatırım ürününün yatırımcılar için karlı olacağını analiz etmelerini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Banka Yönetimi ( Aktif-Pasif Yönetimi ) Simülasyonu

Banka bilanço yönetiminde gündeme gelen riskler ve bu risklerin yönetimi, ekonomik gelişmelerin ve rekabet koşullarının etkileri ve gerektirdikleri konularını gerçek hayata uygun simüle eden uygulamalı interaktif bir bilgisayar programıdır. Seminer, bankacılık faaliyetlerinin, stratejik kararların, ekonomik gelişmelerin ve risklerin banka bilançosunu ve gelir tablosunu karlılık, hacim, riskler açısından nasıl etkilediğini yaşatmayı amaçlamaktadır. Bankacılık faliyetlerine aktif pasif yönetimi mantığı ile yaklaşılmasını katılımcılara aktarmayı hedeflemektedir. Program, kurulan karar-sonuç ilişkisi sayesinde banka yönetiminde yer alan likidite, karlılık ve riskler gibi önemli unsurları katılımcılara aktarmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Vaka Çalışmaları ile Banka Bilançosu İnceleme

Seminerin amacı, banka bilanço ve eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol göstermek; bankanın bilanço kalemlerinin analizini yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu anlamak konusunda analizler yapmak; bunun için : bir banka bilançosunda yer alan kalemlerin aktif-pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin koyduğu zorunlu kısıtların bilanço kalemleri üzerindeki etkisini göstermek; başka bankaların bilançoları ile karşılaştırmalar yaparak, bankaların faaliyet alanlarına göre bilançolarında meydana gelecek farklılıkları analiz etmek, yurt dışında yerleşik bankaların bilançolarıyla benzeri faaliyette bulunan Türk Bankalarının bilançolarını yan yana koyarak karşılaştırmak, rasyo analizi yoluyla bankaların bilançolarını karşılaştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Seminer boyunca gerçek bilançolar üzerinden, yaşanmış örneklerle analizler yapılıp, çeşitli bilançolardan alınmış kesitlerle karşılaştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Son Gelişmeler Işığında Bankacılıkta Gelir Kalemleri ve Yeni Trendler

Seminerde, bankacılık sektöründe global piyasalar, teknolojik gelişmeler ve regülasyondaki değişimler kapsamında, bankacılıktaki trendlerin yönü, gelir yaratma ile ilgili alternatif arayışlar, fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri üzerinden tartışılarak farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Eğitim sonucunda katılımcılar, piyasalardaki son durum ışığında, genel bankacılık trendleri, regülasyon ve teknolojik gelişimlerin finansal hizmet piyasalarına etkileri, ödeme sistemleri`ndeki son gelişmeler, yeni dağıtım kanalları ve yakınsama teknolojileri, mobil bankacılık ve mobil finansal hizmetler, mikro finansman ve mikro sigorta gelir fırsatları ve uygulamaları, e-ticaret / e-para / e-fatura uygulamaları, dış ticaret, nakit yönetimi, banka sigortacılığı gelir fırsatları, sukuk ve katılım bankacılığı alanındaki gelir fırsatları, finans merkezi kapsamlı ve yurtdışı fırsatların değerlendirilmesi, müşteri, CRM, güven başlıklarının yönetimi, müşteri sosyal ilişki ağının finansal olarak ölçümlenmesi lknu başlıklarında, piyasa, ürün bilgilerini ve yeni gelişmelerle kendilerini güncelleyecekler, yeni iş fikirleri oluşumunda ve sektörün gelişimi için fikir edinebileceklerdir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

MALİ VERİ DEDİKLERİ….

Mali veri analizi söz konusu olduğunda sadece Bilanço ve Gelir Tablosu akla gelmektedir. Aslında Bilanço ve Gelir Tablosu Mizan` nın bir özeti niteliğindeki tablolardır. Bu seminerimizde, Mizan analizine ağırlık vererek firmanın faaliyetleri hakkında maksimum bilgiye ulaşarak, mizan yardımı ile bilanço ve gelir tablosunun yatay, dikey ve rasyo analizlerini yapmak, Karşılıklı çalışan hesapları irdeleyerek firmaya sorulması gereken konuları tespit etmek ve kredi tesis süreçlerini kısaltması hedeflenmektedir

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankacılığa Analitik Bakış

Seminerin amacı, uluslararası ve ulusal finans sistemine dair makro vizyon kazandırmaktır. İçeriğinde bankacılığın genel kuralları, performans kriterleri, tarihsel gelişimi ile Türkiye ve dünya uygulamaları bulunmaktadır. Seminerde Türkiye bankacılık sisteminin dünya ve AB bankacılık sistemleri ile karşılaştırılması, mevcut durum saptaması ve gelecek tahminleri de tartışılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yorumlarla Her Bankacıya Gerekli 100 Temel Rasyo

Finans dünyası göstergeler ve bu göstergeleri yorumlama dünyasıdır. Bankalar bu anlamda gösterge niteliğindeki rasyoları en yoğun ve sık kullanan işletmeler olarak bu dünyanın merkezinde yer alırlar. Görev tanımı ne olursa olsun, bankacılık sektörü çalışanları bu rasyoların oluşması, sürdürülmesi ve raporlanması aşamalarında doğrudan veya dolaylı önemli görevler üstlenirler. Bunun yanısıra bankaların en önemli ürünü olan nakdi ve gayrinakdi kredi kullananlar da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Dolayısı ile bu işletmelerin ekonomik altyapısını veren rasyoların bilinmesi ve doğru yorumlanması da bankacılıkta kritik öneme sahip bir konudur. Seminer, katılımcılara bu anlamda gerekecek en önemli 100 temel rasyoyu ortak bir platformda aktarmayı ve bu rasyoları doğru yorumlama tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Sonuçta, tüm banka ve banka dışı işletmelerde kullanılan bu göstergelerin bir lego düzeneği içinde birbirleri ile olan ilişkisi ve mantığı, günlük hayattan gelen örneklerle ve sınıfın aktif olarak katılacağı çözümlerle katılımcılara aktarılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yatırım Ürünleri Satış Atölyesi

Seminerin amacı; katılımcılara; banka müşterilerinin yatırım algılarına ve risk/getiri profillerine göre kişiye uygun yatırım ürünlerinin sunumu ve satışı konularında ihtiyaçları olan ürün teknik bilgilerini satış süreçleri ile bir arada aktarmak, ürün değil portföy bazlı para yönetimi konusunda bilinçlendirmektir

Foto
DETAYLI BİLGİ

Basel I-II-2,5-III-IV Düzenlemeleri ve Ekonomi Reel Sektör - Bankalar Üzerindeki Etkileri

Seminerin amacı, dünya bankacılık sektöründe uluslararası standart olan BASEL Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve bu düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmek ve Basel`in şekillendirdiği finansal ekosistemin yeni koşullarını bankacıların anlamasını sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi

Bu seminer ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller ve bunların dikkat edilmesi gereken kısımları anlatılmaktadır. Ayrıca piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi detaylı anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve basel kriterlerine uyumun incelenmesi detaylı incelenecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

2018 Beklentilerinin Türk Banka Sektörü Bilançolarına Yansımaları

Küresel finansal piyasalarda önemli dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde; yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle, ağırlıklı olarak yurt dışı kaynaklarla çalışan Türk Bankalarının küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelere karşı olan duyarlılığı artmaktadır. Küresel piyasalarda yaşanan oynaklığın yanı sıra, jeopolitik gelişmeler ve kredi derecelendirme kuruluşlarının kararları, yurt içi finansal piyasaların da dalgalı bir seyir izlemesine neden olmaktadır. Böyle dönemlerde; küresel ekonomi, yurt içi piyasalar, ödemeler dengesi ve kamu kesimi gelişmelerinin finansal istikrar üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. Bu programda; 2018 yılı içinde, küresel ve yurt içi makroekonomik görünümün yanı sıra, önemli merkez bankalarının kararları, finansal istikrara ilişkin güncel gelişmelerin yer aldığı çeşitli konuların detaylı bir şekilde incelenerek bu gelişmelerin Türk Banka Bilançoları üzerinde yaratabileceği etkiler üzerine senaryoların değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Risk Bazlı Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması

Seminerde, finans dünyasında frekansı artan şiddeti yükselen dalgalanmaların makro ekonomik verilerdeki değişimler ile birlikte risk bazlı bir şekilde ele alınarak beklentilerin doğru ve etkin biçimde yorumlanması amaçlanmaktadır. Makro verilerle finans piyasalarında kısa vadeli ne şekilde yatırımlar yapıldığı, beklentiler ile gerçekleşmeler arasındaki sapmaların sonuçları örnek sonuçlar üzerinden analiz edilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi, dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Makyajlanmış Mali Tabloların Tespiti, Mali Analiz Sürecinde Yapılan Aktarma ve Arındırmalar

Seminerde, bankaların ve finans kurumlarının ilgili departmanlarda çalışanların uygulamada firmaların bilançolarında mali durumlarını daha iyi göstermek amacıyla yapılan makyajlamaların mali tablolarda yapılacak aktarma ve arındırma ile temizlenmesi, aktarma ve arındırmaların genel yapısı, mali tabloların analize hazırlanması, mali tabloların analizinde kullanılan teknikler hakkında katılımcıların bilgi edinmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.