Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Modelleme

Veriye dayalı karar alma ihtiyacı kurumların verilerini organize bir şekilde yönetmelerini zorunlu kılmaktadır. İş zekası ve veri ambarı teknolojilerinin de gelişmesi ile veriye direkt erişim imkanları ve veri modellemesi konusunda uzman yetiştirilmesi ihtiyacı artmıştır. Seminerde temel veri modellemesi kavramları ile kavramsal, mantıksal ve fiziksel veri modelleri anlatılacak, bunların veri tabanı tasarımı üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Operasyonel sistem veri modellemesi tekniği olan Varlık-Bağıntı (Entity-Relationship veya ER) modelleme ve İş Zekası/Veri Ambarı modelleme tekniği olan Boyutsal Modelleme (Dimensional Modelling) teknikleri detaylı olarak işlenecektir. Büyük veri kavramının veri modelleme üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

DevOps 101

Çevik yazılım geliştirme dünyasında Scrum`dan sonra ne geliyor diye sorarsanız cevap: DevOps! Seminerde, uluslararası konjonktürde en gelişmiş (en ileri) yazılım geliştirme methodu olarak bilinen DevOps yönteminin organizasyonunuzda veya projelerinizde hayata geçirilmesi için gerekli temel bileşenler aktarılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çoklu Proje Yönetme Metodolojisi Birbiriyle ilişkili projelerin beraber yönetimi Program Yönetimi

Bu seminer ile genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan bir Program Yönetimi metodolojisinin paylaşılması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda program yönetiminin proje yönetimiyle ilişkisi, program yönetimi organizasyonunun, hayat döngüsünün, süreçlerinin ve nasıl uygulanması gerektiğinin ana hatlarıyla anlaşılmış olması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

CBAP 101

Yazılım geliştirme projelerinde yaşanan sorunlarının %70`inin yanlış, eksik, hatalı gereksinimlerden kaynaklandığı saptanmıştır. Seminerin amacı, gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında İş Analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar (best practice) hakkında bilgi verilmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  LEGO SERIOUS PLAY İLE KULLANICI HİKAYELERİ (USER STORY) OLUŞTURMAK

Atölye çalışmasında `Lego Serious Play` yordamı kullanılacaktır. Atölye çalışmasının amacı tüm dünyada agile yöntemi ile gerçekleştirilen projelerde üretilen ürün veya sistemlere değer katan, gereksinim yönetiminin yapılmasını sağlayan user story (kullanıcı hikayeleri) hakkında geniş kapsamlı bilgi edinilmesidir. Katılımcılar çalışmaların bazılarında daha önceden hazırlanmış örnekleri, bazı çalışmalarda ise atölye çalışması sırasında etkinlik kapsamında kendi hazırlayacakları çıktıları kullanacaklardır. Çalışma sonunda katılımcılar, kendi birim ya da takımlarında kullanıcı hikayelerini nasıl oluşturacaklarını, nasıl yöneteceklerini, değişimlerini nasıl takip edeceklerini belirten teknikleri içeren yol haritası hazırlayacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Endüstri 4.0 ve Finans

Değişen dünyada artık teknolojiye uyum sağlayan firmaların hayatta kaldığı göz önüne alındığında Endüstri 4.0 kavramı önem kazanıyor. Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüm günlük hayatın parçası olmaya devam ediyor. Finansal Kuruluşların ise hem müşterileri hem de kendileri açısından bu kavramlara kayıtsız kalması mümkün değil. Bu nedenle, eğitimde katılımcıların Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu kavramların finans sektörüne etkilerini anlamaları amaçlanmakta. Ayrıca katılımcıların dijitalleşen dünyada finans sektörünün nasıl bir konumda olacağı konusunda fikir sahibi olmaları, kurumlarında yapılabilecek teknolojik değişiklikler konusunda fikir yürütmeleri hedeflenmekte.

Foto
DETAYLI BİLGİ

COBIT 5 Eğitimi

Katılımcıların Kurumsal BT Yönetişimi ve Yönetimi için bir iş çerçevesi olan COBIT 5 hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcıların COBIT` in uygulanması konusunda fikir sahibi olmaları hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Scrum Master Accredited Certification Scrum ile Agile Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi

Seminer, yazılım geliştirme alanında Scrum ile Agile proje yaklaşımları konusunda uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, örnek uygulamalarla öğretmeyi amaçlar. Proje kaynaklarını organize etmeyi, sıkı teslim tarihlerine bağlı şekilde çalışmayı, değişiklikleri yönetmeyi ve en yüksek seviyede takım performansını sağlamayı öğretir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Analitiği

İş Analitiği kurumların iş problemlerinin çözümü veya iş performanslarının artırılması için kurum içi ve dışı veri kaynakları ile ileri istatistik tekniklerinin ve matematiksel algoritmaların kullanılmasıdır. İş Analitiğinde temel amaç ölçülebilir iş faydası yaratılmasıdır. Son yıllarda veriye dayalı iş modelleri ile Google, Amazon ve Facebook gibi internet ölçeğindeki şirketlerin büyük başarılar kazanması Büyük Veri ("Big Data") ve ileri analitik tekniklerin ("Data Science") popülerliğini artırmıştır. İş Analitiği rekabet avantajı yaratma çabasındaki yöneticilerin en önde gelen ajanda maddelerinden birisi haline gelmiştir. Bu teknikleri bizzat uygulayan uzmanlara olan ihtiyaç buna paralel artmıştır. Bunun yanı sıra İş Analitiği sonuçlarını karar verme süreçlerinde kullanacak diğer çalışan ve yöneticilerin de bu konudaki okuryazarlığının geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitimin temel amacı algoritmaların detaylarına çok fazla girmeden katılımcıların İş Analitiği tekniklerinin arkasında yatan bilimsel yaklaşımı anlaması ve hangi tür iş problemlerinin ne tür teknikler ile çözülebileceğini öğrenmesidir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı İş Zekası

Seminerde, veri analizi, veri madenciliği ve büyük veri yöntemlerinin işletme problemlerine uygulanması ve bilgiye dayalı etkili iş kararlarının hızlı ve doğru alınabilmesi için mekanizmaların nasıl oluşturulacağı konusunda temel bilgilerin aktarılması ve buna yönelik pratik uygulamalar yaptırmayı hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  BT Servislerinin Sahiplenilmesi ve Yönetilmesi

Günümüzün BT organizasyonları sadece parçaları oldukları şirketler dâhilinde KISITLI sayıda destek servisi veren bir organizasyon olmaktan çıkmış, ik`dan finans`a, pazarlamadan satışa, çağrı merkezine kadar tüm birimlerin işlerinin ana parçası olmuştur. Dahası, BT hizmetleri artık doğrudan dış müşteri tarafından kullanılır olmuştur. Müşteriler örneğin bankaların sağladıkları bazı servisleri kullanırken doğrudan bankanın BT ve iletişim altyapısını kullanmakta, deneyimlemektedir. Servis sayısı hızla çeşitlenip çoğaldıkça, rekabet arttıkça, müşteri memnuniyeti, müşteri davranışlarını ölçen Big Data, CEM gibi yaklaşımlar ile müşterinin aldığı servisleri didik didik ederken, BT nin sağladığı servisleri uçtan uca sahiplenmesi, yönetmesi, iyileştirmesi giderek daha yaygınlaşan bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bunu yapmaya kalkıştığımızda onlarca problemle karşılaşıyoruz. Servisi nasıl tanımlayacağız, kime göre neye göre? Servis nerede başlar, nerede biter. Servisin sahibi kim, kimler iyileştirecek? Neyi iyileştirceğiz? İyileştiğini nereden bileceğiz. Mottomuz: Tanımlanamayan Ölçülemez, Ölçülemeyen Kontrol edilemez, Kontrol edilmeyen ve Sahiplenilmeyen yönetilemez.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Dijital Dönüşümü Yönetme Metodolojisi

Seminerde, anlatılan metodoloji ile, kurumlarda dijital transformasyonun başarılı gerçekleşme ihtimalini arttırmak, sonuçlara daha kontrollü sağlam adımlarla ulaştırmak ve yapılan yatırımın karşılığı daha fazla değer yaratmak amaçlanmaktadır. Seminer sonunda dijital ve transformasyon kavramlarının hangi bileşenleri bir araya getirdiğinin ve bu bileşenlerin neden ve nasıl beraber yönetilmesi gerektiğinin farkına varılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alnına girdiği günümüzde veriye dayalı karar alma en temel yönetim pratiklerinden biri haline gelmiştir. Kurumlar bu konuda en büyük sıkıntıyı ise veriyi kolay erişilebilir kılma konusunda yaşamaktadırlar. Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitilmelerinden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil Büyük Veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Verilerin Özerkliği, Korunması, Paylaşımı ve Bilişim Güvenliği Stratejileri 121

Eğitimde veri ve bilişim güvenliği hakkında temel kavram ve yaygın güvenlik riskleri hakkında genel bilgilerin paylaşılması; 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen düzenlemeler ve bu kapsamda Banka ve Finans kurumlarının alması önerilen önlemler; Bankacılık ve Finans sektörü özelinde Bilişim Güvenliği Stratejileri ve uygulamaları hakkında genel kavramların paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Seminerde, katılımcıların BDDK`nın "Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ"inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve BDDK`nın bankalarda bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Veri Analizi için SQL

Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her alnına girdiği günümüzde veriye dayalı karar alma en temel yönetim pratiklerinden biri haline gelmiştir. Kurumlar bu konuda en büyük sıkıntıyı ise veriyi kolay erişilebilir kılma konusunda yaşamaktadırlar. Veriye erişimi demokratikleştirmenin en etkin yöntemi çalışanlarının veri okur-yazarlığını artırma ve veri erişimi yöntemleri konusunda eğitilmelerinden geçmektedir. Yapılandırılmış verilerin çok büyük bir bölümü veri erişim dili olarak SQL`i (Structured Query Language) kullanan İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi Sistemlerinde saklanmaktadır. Yine yeni nesil Büyük Veri sistemleri de SQL benzeri sorgu dilleri ile erişim sağlamaktadır. Bu nedenle veri analizi yapacak kişilerin SQL`i etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları

Eğitimde, Veri Madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin Bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (fraud detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Nesnelerin Interneti 201

Eğitimde nesnelerin interneti hakkında genel konseptlerin paylaşılması, Dijital Hayat, Akıllı Şehirler, Endüstri 4.0, Üretimde Verimliliğin Arttırılması ve Otomasyonu, bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulama alanlarının paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Bulut Bilişim 101

Eğitimde Bulut Bilişim hakkında genel konseptlerin paylaşılması, bulut bilişime dayalı teknolojilerle iş yapış modellerimizdeki değişiklik, iş süreklilik ve verimliliğimizin nasıl arttırılacağı gibi temel bilgilerin aktarılması ve bankacılık, finans sektörü özelindeki uygulamaların paylaşılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Büyük Veriden Anlam Çıkarma, Öngörü Analizleri ve Büyük Veri Kaynaklı Inovasyon

Son yıllarda, önemi gittikçe artan "büyük veri" kavramı (big data), adı üstünde "büyük" beklentile-re de sebep olmakta. Özellikle IoT (Internet of Things - Nesnelerin Interneti) uygulamalarının hayatımıza girişi ile her nesnenin internete bağlanarak akıl kazanması, bunun yanında dijital uygulamalar ve servislerdeki sürekli artış, verilerin çok çeşitli kaynaklardan şaşırtıcı bir hızla top-lanmasını sağlamakta. Pek çok şirket, sürekli olarak ve artarak çeşitlenen kanallardan müşteri datalarını toplamaya devam ederken; bunların çok azı, toplanan datayı, müşteri ilişkilerini iyileş-tirmede ve müşteri memnuniyeti yaratmada kullanabiliyor. Baştan belli bir amaç doğrultusunda toplanmayan ve belli bir sistematik doğrultusunda işlenmeyen datanın değerlendirilmesi ne yazık ki düşünüldüğü gibi kolay olmuyor ve yapılan çalışmaların karşılığı alınamıyor. Doğru kullanıldığı ve değerlendirildiğinde ise, datanın altın kadar değeri oluyor, hatta bu aralar teknoloji dünyasında data, "yeni altın" (new gold) olarak da sıkça ifade ediliyor. Gerçek şu ki data tek başına bir değer ifade etmiyor; "değer" bir ihtiyacı ya da problemi çözecek şekilde datanın işlenmesi ile oluşuyor. Bu eğitimdeki amaç, datadan rekabet avantajı kazanmak, değer yaratmak, karlı iş modelleri ge-liştirmek için yapılması gerekenleri kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan doğrultusunda katılımcılar ile paylaşmayı hedeflemektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  R Programlama ile Veri Analizi

Günümüzde giderek artan dijitalleşme nedeni ile kurumlar geriye dönük raporlamalar ile yetinmemekte ve artan bir şekilde istatistiksel veri analitiği yöntemlerini kullanmaktadır. Bu nedenle veri analitiği konusunda çalışan kişilerin R istatistiksel programlama dilini öğrenmeleri ve kullanmaları önemli bir ihtiyaç haline gelmektedir. R, veri analizi konusunda uzun senelerdir öncü bir rol oynayan bankacılık sektöründe kredi değerlendirme, risk yönetimi ve müşteri analitiği gibi alanlarda kullanılmaktadır. Açık kaynak kodlu bir programlama dili olan R`ın bugün dünyada 2 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunmakta ve bu sayı her sene yüzde 40 artmaya devam etmektedir. Bu eğitim, katılımcılara R dilinin temellerini, R-Studio platformunu kullanarak programlamayı, istatistiksel model geliştirmeyi ve görselleştirme yapmayı öğretmeyi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Simulasyonlu Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi Eğitimi

Bilgi Teknolojileri Risk Yönetimi eğitimiyle riskin tanımı, yönetimi, bileşenleri, kategorileri, yaşam döngüsü ve yönetilmesinde kullanılan tekniklere ilişkin temel bilgilendirme yapılacaktır. Temel bilgilendirmeyi takiben, BT Risk Yönetimi ile kurum içinde risk yönetimi konusunda "ortak dil" oluşturulmasına ilişkin kıymetli bilgiler sunulacak ve BT Risk Yönetimi yaklaşımlarının uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve bu süreçte başarılı şirketlerin yöntemleri hakkında tecrübeler simülasyon desteğiyle örneklendirilerek paylaşılacaktır.