Foto
DETAYLI BİLGİ

NLP: Düşünsel Gücün Yönetimi

NLP, düşünme, dil, davranış ve fizyoloji ile ilgili süreçleri inceleyerek, hedeflere ulaşmak için gereken donanımların kazanılmasında bu süreçlerin en etkin nasıl kullanılabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. İşimize yaramayan ve başarımızı engelleyen yanlış inançlarımızı keşfederek yerine gerçekçi inançlara sahip olmamıza yardımcı olur. Böylelikle, bu düzeyde gerçekleşen değişimin, davranışlarımıza doğrudan yansımasını görmek mümkün olacaktır. Bu seminer, bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesi ve zenginleştirilmesini sağlayacak teknikleri aktarmaktadır. Aynı zamanda, zihinlerini en etkin biçimde kullanma bilincin yerleştirilmesi, katılımcıların kendilerini tanımaları, zihnin yarattığı oyunları kavrayarak kendilerini ve halet-i ruhiyelerini olumlu yönde yönetme becerisini kazanmanın yolları üzerinde durulacaktır. Tüm bunlara ek olarak, beden dilini öğrenmek, hem kendi duygulanımlarını hem de çevreyi yönetmeleri açısındanen faydalı donanımlardan biri olacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Aristo`nun İkna Etme Sanatı

Katılımcılara aşağıda belirtilen hususlarda kazanım sağlamaktır. İkna etme kavramı, Mantıksal olarak gerekli hususlar, Veri toplama, analiz ve bilgiye dönüştürme esasları, Etkin iletişim, duygu ve duyulara hitap etme yöntemleri, Olumsuzluklardan kaçınma ve olumluya çevirme yöntemleri, Ses ve beden dilinin kullanımı, Kişiliği ön plana çıkarabilme, Güven ve özgüven gösterimi, İkna süreci ve uygulaması,

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkileyen İnsan Olmak

Liderlik etki yaratma sanatıdır. Ne daha fazla ne daha az! Etkiniz, büyüttükçe, Liderliğiniz onu takip edecek ve büyüyecektir. İnsanları nasıl etkiliyorsunuz, olumlu mu olumsuz mu? Etkinizi artırmanın yoları nelerdir? İletişim hayatımızın her aşamasında çok önemlidir. Daha iyi iletişim kurabilirsek, gerek iş ortamında gerekse sosyal ortamda daha başarılı sonuçlar elde edeceğimiz kaçınılmazdır. Etkili iletişim kurabilmek için gerekli olan tüm unsurlar bu eğitimde paylaşılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Çok Boyutlu Durumsal Liderlik (Birey ve Takımlar İçin Simülasyonlu Eğitim)

Hızla değişen koşullar ve belirsizlikler ile hedeflere yönlendirilmesi ve uyumlanması gereken büyük bir ekip.. Her şeyden öte tüm bu gelişmelerin odağında sağlıklı kararlar verme zorunluluğu bulunan, önemli sorumluluklar almış bir lider. ``Çok Yönlü Durumsal Liderlik`` anlayış ve yaklaşımlarının geliştirilerek, pratik uygulama yöntemlerinin simülasyon ortamı içinde denenmesi ve içselleştirilmesi hedeflenmiştir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Liderlikte Kendini Yönetmek

Bilen hükmedendir, aksi halde tesadüfi ve sürdürülebilirliği tartışmalı bir durum yaratır. Birey eğer liderlik arzusunda ise o vakit kendini yönetmek becerisini en üst seviyeye çıkarmalıdır. Bu eğitimde kendini yönetme becerisi üzerinde durulacaktır. Zamanını yönetmekten, zor kişilikleri yönetmeye kadar etkili olan kendini yönetmek becerisi, başarının ve sürdürülebilirliğin temel taşıdır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Müzakerede Masterclass

Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini kısacası verimli bir şekilde karşılıklı işbirliğine ulaşılabilmesi için gerekli olan becerileri kazandırmayı amaçlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Hayatınızı İyileştirin

Günümüzün iş dünyası, çalışanlardan her geçen gün daha fazla performans talep etmektedir. Performansımızı etkileyen en temel faktörler aslında iç dünyamızda gizlidir. Çoğu zaman farkında olmadığımız derinde yatan bazı engelleyici düşünce, inanç, kalıp ve duygularımız gerçek potansiyelimizi ortaya koymamızı zorlaştırmakta, potansiyelimiz ve ortaya koyduğumuz performansımız arasındaki farkın açılmasına sebep olmaktadır. Hayatınızı İyileştirin eğitiminin temel amacı, katılımcının kendi iç dünyasını derin bir seviyede görmesini, anlamasını ve işine yaramayanları dönüştürmesine aracı olarak, kişinin hayatının en önemli alanları olan sağlık, ilişkiler, iş, başarı, bolluk, özdeğer konularında olumlu yönde gelişim sağlamaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Etkin Yönetici

Seminer, yöneticilerin kendilerine farklı bir gözle bakabilmelerini sağlamaya yönelik teoriden çok uygulama ağırlıklı bir programdır. Bu amaca yönelik olarak, katılımcıların farklı yönetsel örnekleri gözlemleyerek paylaşımda bulunmaları, yönetim becerilerini kazanmak ve var olan becerileri iyileştirmek için kullandıkları teknikleri uygulamalı olarak geliştirmeleri hedeflenmektedir. Seminerde etkin yönetici özellikleri üzerinde durulacaktır. Etkin yöneticiler, fırsatları değerlendirir, yapılması gerekenler konusunda ekip üyelerine net mesajlar verir, işin yapılması için kişileri bir araya getirir ve ekip üyelerini teşvik eder, vizyoner ve hedef odaklıdır, bireysel başarıdan öte, kurumun başarısı için çalışır, karizmasından değil, performansından söz ettirir. Etkin bir "coach" yaklaşımı içerisindedir, konulara ve olaylara dahil olur, kontrol etmek yerine güvenir. Etkin yöneticiler, birliktelik, açıklık, sorumluluk, kararlılık değerlerine sahiptir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İlişki Kurma Sanatı

Bu eğitimde katılımcıların bugünkü ilişkilerini etkileyen, geçmişten getirdikleri iletişim biçimlerine odaklanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Problemlere yaklaşım tarzını ve diğerlerini anlamak konusundaki becerilerini geliştirmek için ilk önce kişinin geçmişten getirdiği engelleyicilerini ve sınırlarını keşfetmesi amaçlanmaktadır. Eğitim boyunca ayrıca iletişimdeki düşünce hataları üzerinde durularak, daha verimli ve daha mutlu ilişkiler kurmanın yolları anlatılmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Öğrenen Kurum Ve Gelişen İnsan İçin Güçlü Sorular Sorabilmek

Seminerin amacı, soruların gücünü kullanarak, daha mutlu ve daha başarılı bir iletişim çevresi yaratmaktır. Katılımcıların iş ve özel yaşamlarında konuşmadan önce sor refleksi kazanmalarını sağlamaktır. Doğru ve güçlü sorular ile etkileşim içinde bulunulan çevrenin ve katılımcının kendisinin farkındalık yaşaması, öğrenmesi ve gelişimi hedeflenmektedir. Güçlü sorular ile güven dolu, pozitif ilişki kurmanın yöntemleri gösterilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Yaşamında Farklı Kişilikler ve İlişki Yönetimi

İş dünyasında başarı ve mutluluğun anahtarı kişisel farkındalığa sahip olma, özyönetim ve diğer insanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilme becerisidir. Bu becerileri kazanmanın ilk adımı kendini tanımak, ikinci adımı ise ilişkide olduğunuz kişilerin bakış açılarını anlamaktır. Bu eğitimde Enneagram Kişilik Tipleri Metodolojisi kullanılarak kişinin, kendisini ve çevresindeki kişileri tanımasını, farklılıkları anlamasını ve yönetebilmesini, böylelikle kişiler arası ilişkilerini geliştirmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Bir Güven Meselesi

Seminer, güveni hayatlarımızda "mesele" haline getiren temel konuları, güveni sarsan başlıklar halinde ele alır. Kişinin hayattaki güven zeminini yeniden, daha sağlam ve geniş şekilde yapılandırabilmesine katkı sağlamayı hedefler. Bunu yaparken kişinin içdünyasındaki mevcut dinamiklere ve içdünyasındaki dönüşüme odaklanır. Güven zemini, hayatta başarı olarak tanımlanan kriterlerin yapılanabilmesi için en temelde yer alan, en kritik zemindir. Her kişinin güven zeminini sağlamlaştırabilmesi, iş ortamında da "bir" olabilmeyi öğrenmeye yönelik katkı sağlar. Bu açıdan bakıldığında, "Bir" Güven Meselesi eğitimi aynı zamanda iş ortamında da ihtiyaç duyulan güven ortamının yapılandırılmasına da dolaylı bir katkı sağlamayı hedefler

Foto
DETAYLI BİLGİ

-Akıllı- Proje Yönetiminin Püf Noktaları

Günümüz iş dünyası giderek proje bazlı çalışmaya yönelmekte ve kişilerin başarısı, projenin başarısıyla ölçülmektedir. Bu eğitimde gerçek hayattan örnekler üzerinden gidilerek proje yönetiminin püf noktaları üzerinde durulacaktır. Eğitimde anlatılan her konu ile ilgili uygulama yapılacak, konular film izlenerek pekiştirilecek ve katılımcılar baştan sona bir proje uygulayarak öğrendiklerini deneyimleyeceklerdir. Katılımcılar eğitimin sonunda projenin tüm aşamalarının yönetilmesi, ekip çalışması ve başarılı iş sonuçları için gerekli becerileri edinmiş olacaklardır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İş Yerinde Mutluluğun Bilimi

Mutlu olma hissinin hayatımızdaki en pozitif deneyimlerden birisi, hatta çoğu zaman ulaşmak istediğimiz amaç olduğunu söyleyebiliriz. Peki, bu hissi işyerinde hissettiğimizde neler oluyor dersiniz? -2 kat verimli çalışıyoruz -6 kat enerjik hissediyoruz -Diğerlerinin 10`da biri kadar hastalık izni alıyoruz -Mevcut iş ve pozisyonumuzda 2 misli daha uzun kalıyoruz. Son yapılan bilimsel araştırmalara göre, günümüzün stresli, anlık değişen ve sürekli baskı altındaki hizmet ekonomisinde en önemli yetkinlikler olan inisiyatif alma, self motivasyon, yaratıcı düşünme, azim, zor koşullara dirençli olma, dayanıklılık için son derece gerekli `iç güçler` dir. Resilient (esnek ve dayanıklı) olmamızı sağlayan bu güçlere psikolojik kaynaklar ismini veriyoruz. Nasıl kuruluşların ürettiği çıktıyı artırmak güçlü insan kaynakları ile mümkün ise, güçlü insan kaynağı da, güçlü psikolojik kaynaklara sahip kişilerin kurduğu güçlü ilişkiler olan sosyal kaynaklar ile mümkündür. Bu eğitimde çalışanlara, en güncel ve bilimsel araştırmalara dayanarak `işyerinde mutlu olma` nın her şeye rağmen kendi ellerinde olduğunu anlatıyor ve bu noktaya gelebilmeleri için gerekli bilimsel araçları uygulamalı olarak aktarıyoruz.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zaman Yönetimi Workshop Alışkanlıklarını Fark Et, Planla, Zamana Hükmet

Seminerin amacı, katılımcıların günlük hayattaki zaman yönetimi alışkanlıklarını fark etmelerini sağlamak, bir miktar temel bilgi paylaşımı, bol miktarda workshoplarla, kendimizi yönetmek, etrafımızı yönetmek, akışı yönetmek konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir. Tüm katılımcıların, hayatlarına dair aksiyon planları ile seminerden ayrılması hedeflenmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Problem Çözme ve Karar Verme Eğitimi Kepnerandfourie - Thinkingworks

Seminerin amacı, katılımcıları, problemleri önceliklendirmelerine, problemlerin kökenine inmelerine, tekrarlanan problemleri ortadan kaldırmalarına, farklı ve değişken alternatifler arasında en doğru ve en etkin seçimi yapmalarına, bilgi toplamalarına ve herkesin görüşünü dikkate ve değerlendirmeye almalarına, toplantılarda analiz yöntemlerini kullanarak kararlarına taban oluşturacak tüm bilgileri süzgeçten geçirmelerine, alınan kararların hızla uygulamaya konabilmesi için, herkesi dahil etmelerine ve katılım sağlamalarına yardımcı olacak 3 analiz tekniğiyle donatmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Networking- Ağınıza Bağlanın

Seminerin amacı, iletişim ve ilişki yönetimden farklı olarak, katılımcıları "networking" yani katma değerli sosyal ilişki ağı kavramı ile tanıştırmak ve onları kurumsal ya da kişisel hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için bu çok kritik konuda beceri sahibi kılmaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Uygulamalı Kurumsal Proje Yönetimi - Yaşayarak Öğrenme

Değişimin ve rekabetin önünde olabilmek için tüm girişimlerimizi bir Proje Yönetim Disiplini ile yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kendi görev ve uzmanlık alanımızın ötesinde, pek çok farklı süreç ve insanın aynı anda idare edilmesini gerektiren projeler performansımızın önemli bir bölümünü oluşturmakta. Bu Program sizlere, kurumsal projelerin yönetimini uygulamalı, pratik ve akılda kalıcı egzersiz, oyun ve simülasyonlarla "yaşatarak" öğretmeyi amaçlamaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Psikolojik Sermaye

Gelecek iki yıl içinde, şirketlerde yetkinlik, yetenek kavramlarından çok daha önemli bir kavram İK profesyonellerinin gündemine oturacak: Psikolojik Sermaye. Psikolojik sermayeyi kısaca, kişinin zorluklara karşı ayakta durabilme, kendini fark edip yönetebilme gücü kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Psikolojik sermayesi yüksek olan insanların en temel özellikleri arasında kendi hayatlarının, kariyerlerinin ve kararlarının sorumluluğunu almaları gelmektedir. Psikolojik sermayesi zayıf olan insanlarda ise tam tersi zorluklara karşı çabuk geri çekilme, strese karşı dayanıksızlık, hedef odaklı davranamama, psikolojik durumda dalgalanmalar ve modunu yönetememe gibi kendini göstermektedir. İş yaşamının hedef, satış ve performans baskıları arttıkça; içinde bulunulan koşullar zorlaştıkça kurumlarda psikolojik sermayesi yüksek çalışanları konumlandırmak gittikçe önem taşımaktadır. Aksi takdirde yu?ksek performanslı, yetkinlikleri gu?çlu?, özgeçmişi etkileyici bir çalışan, psikolojik sermayesi düşük olduğunda kuruma katkı sağlama oranı düşmekte, ve hatta zarar verebilmektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Yaratıcı, Yenilikçi Fikir Nasıl Satılır?

Farklı, orijinal, yenilikçi, yaratıcı, iyi fikirler farklı sebeplerle, bazen ya da sıklıkla kabul edilmez, hatta öldürülmeye çalışılır. Bu program, fikirlerin reddedilmesinin önüne geçmek, bir fikri ya da bir vizyonu yok olmadan insanlara kabul ettirmeyi sağlamak, çevredekileri hızla etkileyip, fırsatlar yaratmaya yardımcı olmak için ipuçları içermektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zihin Haritalama (Mindmapping)

Mindmapping semineri ile katılımcıların, çok geniş ve farklı alanlarda kullanılabilecek, güçlü ve etkili zihin haritaları üretebilmeleri hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcıların kazanımları: Rotaların belirlenmesini ve kararların alınmasını sağlar, nerelerden geçildiğinin ve nerelere gidileceğinin görülmesini sağlar, yeni ve yaratıcı yollar göstererek problem çözümüne katkıda bulunur, bakılması, okunması, üzerinde düşünülmesi ve hatırlanması eğlencelidir, gözü ve beyni uyararak dikkat çeker, resmin genelinin ve detaylarının aynı anda görülmesini sağlar, dağınık fikir ve düşüncelerin; kısa, hatırlanabilir ve düzenli hale getirilmesini sağlar.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  Müşteri Deneyiminde Güven, İtibar ve Etik Yaklaşım

Müşteri memnuniyeti ve kurum imajı onu inşa edenlerin ve parçası olanların sorumluluğundadır. Haberlerin fiber hızıyla yayıldığı yeni iletişim çağında, marka değeri her an koruma altında olmalıdır. Bu seminerin amacı, kurumların temel harcında duran güven, itibar ve etiğe dair bir perspektif sunmaktır. Böylelikle, kurum içi motivasyon yükselir ve davranışlara doğrudan yansımasını görülebilir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stres ve Öfke: Nedir ? Nasıldır? Ne Yapalım?

Çoğu zaman stresi takiben öfkeleniyoruz. Zavallı öfke ! Duygu olarak öfke harikadır da onunla ne yaptığımız işleri çok değiştirir…Stres ve öfkenin kendimizde ve iş hayatındaki çevremizde yol açtığı pozitif (evet pozitif !) ve negatif etkileri bilmek ne kadar değerli olurdu… Bu kapsamda seminer; stres kaynaklarımızı ve öfkemizin ardındaki derin sebeplerin katılımcılarla beraber incelenip, somut önermelerle ileriye dönük bir eylem planı oluşturabilmek amacındadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Müşteri Deneyimi Programlamak, Haritalamak

Müşteri ilişkilerini verimlilik düzeyini arttıracak şekilde organize etmek ve yetkinliklerimizi fark etmek. Bu farkındalığı sağlarken müşterinin geçtiği bütün aşamaları bilinçli olarak kurgulamak ve empati yapmak. 1.Müşterilerimizi Doğru Yönetmek 2.Müşterilerimizi Doğru Yönlendirmek 3.İş Akışlarına Hakim Olmak 4.Müşterilerimizin geçtiği tüm aşamaları içselleştirmek 5.Kendimizi Doğru Yönetmek Konularında farkındalık ve ilerleme kaydetmektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Zor Kişilerle Kolay Anlaşın Psikolog Gözüyle Kişilik Özellikleri

Dünyada ne kadar insan varsa, o kadar ayrı kişilik vardır ve tüm kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde kalamayabilir. Bazı insanların varlığı bile bize huzur verirken, bazılarıyla aynı ortamı paylaşmak o kadar da kolay değildir. Çalıştığımız yerlerde gün boyu bize hiç benzemeyen insanlarla ilişki kurmak ve ortak bir hedefe hizmet etmek durumundayız. Muhtemeldir ki, biz onlardan şikayet ederken, onlar da bizden şikayet ediyorlardır. Kimin haklı kimin haksız olduğunu belirlemek ise genelde sorunlara çözüm getirmez. Bize zor görünen kişilerle kolay anlaşmanın yollarını bilsek belki her şey çok daha rahat olurdu. Zor kişilerin tutumlarını kişiselleştirmeden nasıl işbirliği yaparız? Zor kişileri nereye kadar idare etmeliyiz? Nerede ve nasıl "DUR" demeliyiz? Seminerde bu konular üzerinde durulacaktır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme

Eğitim, müşteriyle direkt irtibatta olan bankacıların piyasadaki fırsatları daha doğru değerlendirebilmeleri için piyasaya farklı bir gözle bakabilmelerini, müşterileri ve paydaşlarını da sürecin içine alarak onların ihtiyacını bire bir çözebilecek, özel yenilikçi (inovatif) hizmetler ve ürünler geliştirerek bankalarının kârlılğını arttırmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçla, eğitimde piyasayı farklı bir gözle inceleyebilmek ve fırsatların olabileceği alanları belirleyebilmek için değişik bakış açıları, müşteri görüşünü sürece katabilme yöntemleri verilecek, tüketicilerin (bireysel müşterilerin) önümüzdeki yıllarda pazarda gidecekleri yönleri şimdiden daha iyi anlayabilmek için önde gelen tüketici/pazarlama trendleri irdelenecek, bu alanlar değerlendirebilecek hizmet/ürün geliştirmek için somut inovasyon teknikleri aktarılacak ve (süre yettiği ölçüde) bu alanlarda egzersizler yapılacaktır. Müşteri veya Çalışan Deneyimi Haritaları çıkartılacak, kurumun buradaki müşteri veya çalışan kayıplarının kökenleri belirlenecek, çözüm ve duygusal bağ kurma yöntemleri geliştirilecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Stresli İlişkilerin Yönetimi: İlişkilerde Etkililik, İkna Etmek ve İtibar Yaratmak

Seminer, iş arkadaşları, yöneticiler, müşteriler ve sürekli ilişki halinde olunan kişilerle ilişkilerde etkin olmayı, stresli ilişkileri yönetmeyi, ilişkilerde karşı tarafı besleyebilmek ve beslenebilmek için ilişki becerilerini arttırmayı, karşıdaki kişileri ikna ederek itibar yaratma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program yoğun ve stresli işlerde çalışan kişilere, iş stresinin ilişkilere yansımaması için pratik çözümler sunmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Proje Yönetimi İletişimi

Hareket alanı daralan büyük kuruluşların tüm beklentisi yeni iş gücüne ve yeni fikirlere odaklanırken, projelere dönüştürülen fikirlerin değişimi sağlaması umuluyor. Sihirli bir değneğin dokunuşuyla tüm sorunların ortadan kalkması ve hayallerdeki büyük değişimin tamamlanması bekleniyor.İyi fikirlerin bir kısmı projelendirme aşamasında, büyük bir bölümü ise proje yönetimi sırasında harap oluyor. Harcanıyor. Oysa, proje paydaşlarının iletişim becerilerini geliştirerek bu kaybı durdurmak mümkün. Seminerin amacı, proje yönetim süreçlerinin sorunsuz işlemesi için iletişim metotlarının aktarılması ve bu becerilerinin kazandırılması.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Benliğine Liderlik Etmek

Bugün, yöneticilerden astlarıyla etkin iletişim kuran, onlara esin kaynağı olan, yaratıcılıklarını destekleyen, onların özerk olmasını sağlayan bir ekip lideri ve bir koç olması beklenmektedir. Bu seminerin amacı, transaksiyonel analizin sunduğu zengin araçlar yoluyla bireyin kendisini daha iyi tanıyıp, bunun üzerine kişisel özelliklerinden yola çıkarak kendi kişisel gelişimini kendisinin planlamasını sağlamaktır. Bu araçlar, diğerlerini tanıma açısından yarar getirdiğinden iletişim, ekip ve liderlik geliştirmede son derece faydalı olmaktadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Pozitif Stres Yönetimi

Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi iyi bir hayat için içsel kaynaklarını kullanmaya başlayanların daha mutlu yaşadıkları gözlemlenmiştir. Pozitif Stres yönetimi semineri, sizin başarılı bir kariyer ve keyifli bir yaşam sürmenizi hedeflemektedir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Söz Ustası Olma

Söz Ustası Olma semineri ile öncelikle beynimizin program dili olan Türkçenin algımızı, anlayışımızı ve anlatışımızı nasıl etkilediğinden yola çıkarak dilin psikolojik boyutuna dikkat çekmeyi hedefledik. Seminerin amacı, katılımcıların, dille düşünme ve harekete geçme arasındaki muazzam dengeyi algılamalarını sağlayarak beynimizin program dili Türkçenin algımızı nasıl etkilediğine dikkatlerini çekmek, dilin psikolojik boyutunu anlatarak kelimelere nasıl şartlı refleks gösterdiğimizin anlaşılmasını sağlamaktır. Türkçenin anlam ve anlatım inceliklerine dikkat çekilmesi eğitimin hedefleri arasındadır.

Foto
DETAYLI BİLGİ

  İş Dünyasında Kendini Değerli Hissetmek (Mükemmel Değil Ama Bağımsız ve Mutlu Yaşamak)

Bugün çevremize baktığımız zaman kendimizi yargılamamıza neden olacak pek çok kalıbın varlığını görürüz, örneğin cinsiyet, dış görünüş, eğitim, etnik köken, belirli meslekler, belirli yetenekler vb. şeyler olmamız gerekeni bize empoze eder. Bu kalıpların dışında kaldığımızda kendimizi değersiz hissederiz. Sanki değeri hak eden tek bir insan, tek bir davranış prototipi varmış gibi. Bu eğitimle, başkalarından takdir alamadığımız ve yıkıcı eleştirilerin yoğun olduğu iş dünyasında benlik değerimizi korumak üzerine ipuçları vermek amaçlanmıştır. Eğitimde hedeflenen bilgi vermekten yanı sıra bireyin kendisini sorgulaması sonucunda iç kaynaklarının farkına varmasını sağlamaktır. Koçluk tekniklerinden yararlanarak grup içinde aktif katılımı sağlamak yoluyla süreç gelişecektir.

Foto
DETAYLI BİLGİ

Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.