Lego Serıous Play İle Kullanıcı Hikayeleri (User Story) Oluşturmak


foto

AMAÇ

Atölye çalışmasında `Lego Serious Play` yordamı kullanılacaktır. Atölye çalışmasının amacı tüm dünyada agile yöntemi ile gerçekleştirilen projelerde üretilen ürün veya sistemlere değer katan, gereksinim yönetiminin yapılmasını sağlayan user story (kullanıcı hikayeleri) hakkında geniş kapsamlı bilgi edinilmesidir. Katılımcılar çalışmaların bazılarında daha önceden hazırlanmış örnekleri, bazı çalışmalarda ise atölye çalışması sırasında etkinlik kapsamında kendi hazırlayacakları çıktıları kullanacaklardır.
Çalışma sonunda katılımcılar, kendi birim ya da takımlarında kullanıcı hikayelerini nasıl oluşturacaklarını, nasıl yöneteceklerini, değişimlerini nasıl takip edeceklerini belirten teknikleri içeren yol haritası hazırlayacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Çevik #Agile #KullanıcıHikayeleri #HızlıAdaptasyon #TakımÇalışması #Verimlilik #Fasilitasyon #LegoSeriousPlay #AdvancedAgile #GereksinimYönetimi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kullanıcı hikayelerinin proje yaşam döngüsündeki yerini ve önemini bilirler.
Anlar: Kendi çalışmalarında kullanıcı hikayelerinin önemini iyi anlarlar.
Yapar: Kullanıcı hikayeleri oluşturmayı ve yönetmeyi bilirler.

HEDEF KİTLE

Seminere, iş birimi alan uzmanları, iş birimi çalışanları ve yöneticileri, bt yöneticileri, bt uzmanları, iş analistleri, proje yöneticileri, yazılım geliştirme uzmanları, test uzmanları katılabilir.

İÇERİK

 • Lego Serious Play Tanıtımı
  • Lego Serious Play yöntemi nedir?
  • Lego Serious Play Tarihçesi
  • Uygulama alanları nelerdir?
  • Uygulamalardan kazanımlar nelerdir?
 • Lego Serious Play Yöntemi Kullanılması: Katılımcılar Lego tuğlalarını kullanarak aşağıdaki çalışmaları yapacaklardır.
  • Yetenek Geliştirme: Bu bölümde modelleme çalışmasına hazırlık yapılmaktadır.
   • Modelleme yapılması
   • Yapılan modellerin hikayesinin anlatılması
 • Bireysel ve Grup Modellemelerinin yapılması ve anlatılması
 • Agile Manifesto ve Prensipleri
  • Agile Manifesto ve Prensipleri’nin doğru şekilde anlaşılması atölye çalışmasının daha kolay ilerlemesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmada “Şimdi Agile Zamanı” oyunu oynanacaktır.
 • Lego Serious Play yöntemi kullanılarak aşağıdaki etkinlikler büyük resmi oluşturmak için yapılacaktır:
  • Proje çerçevesinin belirlenmesi
  • Detaylı Paydaş Haritası oluşturmak
  • Kullanıcı rollerinin belirlenmesi
  • Kullanıcı amaçlarının oluşturulması
  • İyi bir kullanıcı hikayesinin özellikleri ne olmalıdır?
  • Kullanıcı hikayeleri ile paydaşların ilişkisi
 • Kullanıcı hikayeleri oluşturma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Bu kısımda katılımcılar ‘Agile mı, Kafam Karıştı’ oyununu oynayacaklardır.
 • İşlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerin oluşturulması
 • Lego Serious Play yöntemi kullanılarak aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilecektir:
  • Kullanıcı hikayelerinin yazılması
  • Kabul kriterlerinin oluşturulması
 • Kullanıcı hikayelerinin planlanması
  • Tahminleme
  • Önceliklendirme
  • Sürüm planlamalarının gerçekleştirilmesi
 • Kullanıcı hikayeleri ile geleneksel gereksinim/spesifikasyon karşılaştırması
 • Lego Serious Play yöntemi kullanılarak test durumları ile kullanıcı hikayelerinin ilişkilendirilmesi
 • Kullanıcı hikayelerinde değişim yönetilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Kararalma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği

NOT

Atölye çalışmasında Lego Serious Play yönteminin yanı sıra doğrudan katılımı sağlayan araç ve gereçler de kullanılacaktır.